All Stories

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên thực tế

Văn hóa doanh nghiệp hiện nay đang là đề tài tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của giới doanh nghiệp, các nhà quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp…
Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

 Văn hóa doanh nghiệp là gì?. Đây là một câu hỏi lớn đối với các học giả cũng như các doanh nghiệp. Chúng ta đều đồng ý là nó tồn tại, chúng ta đều khẳng định nó rất quan trọng.…
Doanh nghiệp doanh nhân & văn hóa

Ngày nay, ở nước ta, mặc dầu đã có Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp bổ sung, sửa đổi năm 2001, Nghị quyết 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương lần thứ…
Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)

2. Cụm từ “văn hóa doanh nghiệp”, trong đời sống xã hội thường nhật, có thể gợi ra ba cách hiểu như sau:a/ Văn hóa doanh nghiệp là một từ tổ hợp chỉ tài năng, mưu mẹo, khôn khéo trong…
Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 1)

1. Trong đời sống của xã hội đương đại, từ văn hóa được sử dụng trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau, nó tự nhiên trở thành đa nghĩa. Vì thế, khi thảo luận một vấn đề có liên quan…
Bí quyết thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là tập hợp những niềm tin, mong đợi và những giá trị được các thành viên của doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ với nhau và được truyền từ thế hệ nhân…