Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)

Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)
2. Cụm từ “văn hóa doanh nghiệp”, trong đời sống xã hội thường nhật, có thể gợi ra ba cách hiểu như sau:a/ Văn hóa doanh nghiệp là một từ tổ hợp chỉ tài năng, mưu mẹo, khôn khéo trong hoạt động doanh nghiệp. Theo nghĩa này người ta có thể thay từ “văn hóa doanh nghiệp” bằng “nghệ thuật làm doanh nghiệp” cũng hoàn toàn thích hợp.

b/ Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là văn hóa trong doanh nghiệp, chỉ sự vận dụng các yếu tố văn hóa trong lĩnh vực này, nhằm tạo ra môi trường đạo đức cho hoạt động doanh nghiệp, làm sao cho hoạt động ấy vừa diễn ra lành mạnh, vừa đạt hiệu quả kinh tế tối ưu. Từ văn hóa doanh nghiệp ở đây có thể diễn đạt thành đạo đức doanh nghiệp.

c/ Văn hóa doanh nghiệp là một kiểu lối, một phương thức hoạt động của những thành viên cùng làm việc trong một tổ chức doanh nghiệp như một công ty, một xí nghiệp hay một tập đoàn… nào đó. Văn hóa doanh nghiệp nói ở đây là một thể dạng của văn hóa cộng đồng, mà chúng tôi vừa phân tích ở trên.

So với nền văn hóa dân tộc, thì văn hóa doanh nghiệp chỉ là văn hóa của một nhóm nhỏ, thuật ngữ văn hóa học gọi đó là một trong những tiểu văn hóa (subcultures).

Qua sự trình bày ở trên, có thể hình dung văn hóa doanh nghiệp như là lối sống của một cộng đồng. Vì thế, để xây dựng “văn hóa doanh nghiệp”, thì cần phải phân tích cơ cấu của nó, như là cơ cấu của lối sống cộng đồng vậy.

Lối sống là văn hóa. Văn hóa là lối sống nhìn từ góc độ xã hội học. Phần trên chúng tôi đã giới thiệu định nghĩa văn hóa của F. Mayor. Định nghĩa này có ưu điểm là nó tiếp cận với cái bản thể của văn hóa, chỉ ra hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu là yếu tố cốt lõi, là hòn đá tảng tinh thần của nó. Do thiên về tiếp cận với bản thể sự vật, định nghĩa văn hóa của Federico Mayor mang tính khái quát, do đó nó chưa giúp ta hình dung ra cơ cấu văn hóa như một hệ thống, thiếu điều này khó vận dụng vào thực tiễn.

Đã có nhiều cách trình bày cơ cấu văn hóa như một hệ thống. Leslie White – nhà nhân học Hoa Kỳ xem văn hóa như một hệ thống gồm 3 yếu tố: các thiết chế xã hội, công nghệ học và hệ tư tưởng; Claude Lévi Strauss – nhà nhân học Pháp trình bày văn hóa như một hệ thống ngôn ngữ; GS. TS.. Iu-ri Lốt-man (Liên Xô cũ) xem văn hóa như là hệ thống ký hiệu; GS. TS. Trần Ngọc Thêm trong cuốn sách “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” hình dung văn hóa như một hệ thống gồm 4 tiểu hệ, 8 vi hệ. 4 tiểu hệ là: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.

van hoa doanh nghiep  Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)

Mỗi hệ thống văn hóa được đề ra đều có giá trị nhận thức và giá trị thực tiễn, khi ứng dụng vào lĩnh vực hoạt động mà nhà nghiên cứu quan tâm. Nhưng vì bất cứ hệ thống văn hóa nào cũng đều là mô hình giả định, mang tính quy ước, cho nên không thể vận dụng bất cứ hệ thống văn hóa nào vào bất cứ lĩnh vực hoạt động thực tiễn nào.

Share this post