All Stories

NHỮNG CÁCH KHÉO ĐỂ GÓP Ý VỚI SẾP

Để trở thành một nhân viên tốt, có những đóng góp cho sếp mà không gây mất lòng là một câu hỏi khiến nhiều người phải đau đầu. Trong khi thực tế, hầu hết các nhà lãnh đạo lại đánh…
Giải pháp nâng cao văn hoá doanh nghiệp hiện nay

Một là, đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính để tạo ra sự dân chủ, công khai và cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Hai là, xác lập các tiêu chí để…